BVaP

Moderné, cielené a zrozumiteľné prístupy k budovaniu bezpečnostného povedomia zamestnancov.

BVaP

BVaP časovo nenáročným, nevtieravým a pritom systematickým spôsobom postupne mení vnímanie bezpečnosti a buduje dlhodobo udržateľný postoj jednotlivca vo vzťahu k bezpečnosti organizácie.

Čo je cieľom BVaP?

Primárny cieľom je dosiahnutie primeraného bezpečnostného povedomia jednotlivca, zodpovedajúce jeho zaradeniu v rámci organizácie. Prakticky to znamená, že jednotlivec chápe podstatu bezpečnosti, uvedomuje si potencionálne a aktuálne hrozby, má vedomosť o tom, ako im predchádzať a v prípade, že tieto nastanú, vie ako reagovať. Sekundárnym cieľom je celková udržateľná bezpečnosť organizácie a jej pozitívny imidž vo vzťahu k obchodným partnerom.

Prečo je BVaP efektívne a pre koho je určené?

BVaP umožňuje dosahovať požadované výsledky s minimálnymi nárokmi  na pracovný čas, minimálne zasahuje do pracovných aktivít, naopak stáva sa ich podvedomou integrálnou súčasťou. BVaP je určené pre každú organizáciu, ktorá má záujem chrániť svoje hodnoty (informácie, majetok, personál). Východiskom  pre realizáciu BVaP je nosná myšlienka: „Základom bezpečnosti každej organizácie je človek“. Inými slovami, cieľom je v čo najväčšej miere eliminovanie ľudského faktora ako najčastejšieho zdroja bezpečnostných rizík. Nezáleží o akú organizáciu ide, ani aký charakter hodnôt je predmetom ochrany. Orgány verejnej moci, obchodné spoločnosti, výrobné podniky, právnické alebo poradenské spoločnosti, organizácie realizujúce výskum a vývoj, súkromné bezpečnostné služby či startupy spája spoločný cieľ – záujem na primeranej bezpečnosti dosahovanej dlhodobo udržateľným a efektívnym spôsobom.

Ako je BVaP realizované?

Charakter činnosti, úroveň bezpečnostných požiadaviek a existencia bezpečnostných rizík organizácie sú kľúčovými faktormi pri zameraní BVaP. Ciele a spôsob ich dosiahnutia sú však podmienené aj úrovňou samotného záujmu organizácie budovať primeranú kultúru bezpečnosti, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a inými medzinárodnými normami. Návrh realizácie BVaP, výber nástrojov a prostriedkov zohľadňuje čo najširšie spektrum faktorov z hľadiska stanoveného cieľa. BVaP pozostáva z dvoch základných častí. V prvom rade je to spracovanie návrhu projektu realizácie BVaP pre daný subjekt a v druhom rade samotná realizácia BVaP. Súčasťou je možnosť hodnotenia pred a po realizácii BVaP.

Ako postupujeme pri návrhu BVaP?

  1. Stretnutie so zákazníkom, definovanie jeho potrieb, cieľov a oblastí bezpečnosti, na ktoré sa budeme zameriavať
  2. Spracovanie zadania, v ktorom bude jasne popísané zameranie, rozsah, obsah a spôsob realizácie
  3. Práca na obsahu a produktoch
  4. Prezentovanie predbežného návrhu, implementovanie prípadných korekcií
  5. Odovzdanie finálneho produktu
  6. Realizácia
  7. Hodnotenie progresu

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie nájdete na podstránke Cookies.