GDPR

Ochrana osobných údajov v spoločnosti

BMSEC s.r.o.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len POOÚ) obsahujú základné informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci poskytovania služieb spoločnosťou BMSEC s.r. o. (ďalej len BMSEC) a pri realizácii projektov objednávaných prostredníctvom kontaktného formuláru, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch BMSEC ako poskytovateľa služieb.

BMSEC s.r.o. je oprávnená tieto POOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje objednávateľov mailom obsahujúcim ich nové znenie. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s novým znením POOÚ.

Tieto POOÚ Tieto informácie sú poskytnuté v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

II. ZÁKLADNÉ POJMY

A. Pravidlá ochrany osobných údajov (POOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť BMSEC s.r.o., so sídlom Štefanikova 23, 811 05 Bratislava, IČO: 550019091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107102/B, pri spracúvaní

osobných údajov objednávateľov služieb a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb BMSEC s.r.o.
B. BMSEC (prevádzkovateľ) je dodávateľom služieb, organizátor školení a prezentácií a iných aktivít v súlade so zameraním podnikateľskej činnosti, a zároveň prevádzkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. BMSEC využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto POOÚ.

C. Objednávateľ služieb BMSEC je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnosti BMSEC prostredníctvom mailu, telefonátu, osobne alebo kontaktného formuláru (napr. v rámci stretnutia alebo účasti na aktivitách BMSEC) za účelom poskytnutia alebo objednania služieb BMSEC .

D. Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré BMSEC ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov objednávateľov služieb.

F. GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

G. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. BMSEC spracúva osobné údaje objednávateľov služieb BMSEC spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

H. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, telefonický a mailový kontakt, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

III. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľovi, ktorého osobné údaje BMSEC spracúva, prináležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči BMSEC :

1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti BMSEC poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadaťBMSEC o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať BMSEC, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať BMSEC o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.

5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči BMSEC spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ BMSEC nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.

6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať vočiBMSEC spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu, vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie BMSEC ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

7. Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej BMSEC, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na web-e v sekcii “kontakt”.

IV. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV S URČENÍM PRÁVNEHO ZÁKLADU SPRACÚVANIA, ROZSAHU SPRACÚVANÝCH, DOBY UCHOVÁVANIA A IDENTIFIKÁCIOU SPROSTREDKOVATEĽOV/PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ NASLEDOVNÉ:

a) Registrácia záujemcu (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

BMSEC spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu o služby alebo objednávateľa služieb, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO a adresu.

Uvedené OÚ spracúva za účelom prípravy administratívneho spracovania podkladov a procesov za účelom dodania objednaných služieb v rozsahu, akýobjednávateľ požaduje. Uvedené sa týka aj dodávateľov služieb poskytujúcich odborné a právne poradenstvo vyžadujúce poskytnutie OÚ pri komunikácií s inštitúciami a orgánmi štátnej správy.

Poskytnuté OÚ BMSEC ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázy záujemcov, ktorým BMSEC zasiela informácie o poskytovaných službách a o aktualitách v oblasti služieb spoločnosti BMSEC. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem v súlade s podnikateľskoučinnosťou BMSEC.

Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

b) Registrácia objednávateľa (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

BMSEC spracúva OÚ na základe súhlasu objednávateľa so službou, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefonický, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO a adresu a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene.

V prípade potreby sú OÚ žiadateľov ďalej poskytnuté zmluvnému dodávateľovi, ktorý tieto OÚ spracúva za účelom dodania služieb. Bez poskytnutia OÚ dodávateľovi služieb nie je možné dodanie služieb spoločnosťou BMSEC .

Poskytnuté OÚ BMSEC ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy žiadateľov, ktorým BMSEC zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti služieb spoločnosti BMSEC. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem v súlade s podnikateľskou činnosťou BMSEC .

Objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

c) Objednávka služieb

BMSEC spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva, objednávka), a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefonický, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO a adresu a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene.

Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb (napr. dodanie projektov, analýz) poskytovaných BMSEC. Poskytnuté OÚ BMSEC ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým BMSEC zasiela aktuálne informácie o poskytovaných službách a o novinkách spoločnosti BMSEC. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnenýzáujem v súlade s podnikateľskou činnosťou BMSEC .

BMSEC spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia dohodnutej lehoty, ak nebola stanovená tak až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

BMSEC spracúva za účelom profilovania profilovania súbory Cookies (malýtextový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do počítača užívateľa počas používania web platformy. BMSEC pomocou týchto súborov skúma efektívnosť web platformy a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne relevantné informácie slúžiace na identifikáciu konkrétnych fyzických osôb, ale umožňujú efektívne procesy web prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení web prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve web platformy. Informácie, ktoré BMSEC zhromažďuje prostredníctvom web platformy, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na web platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google.

Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies tento odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie platformy nebudú prístupné. Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré BMSEC používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Facebook: GDPR: https://www.facebook.com/business/ gdpr#Smluvn%C3%AD-podm%C3%ADnky-pro-inzerenty

Ako používame súbory cookie my?

Naša webstránka používa súbory cookie, aby sme uchovali:

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Služby BMSEC a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. BMSEC získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb v súlade so zameraním podnikateľskej činnosti. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb BMSEC.

Pokiaľ BMSEC spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného BMSEC, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v časti “kontakt”).

Pokiaľ BMSEC spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného BMSEC, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii “kontakt”.

Objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.

Táto Informácia je platná a účinná ku dňu 25. 5. 2018. Aktuálne znenie tejto Informácie je uverejnené na internetových stránkach spoločnosti BMSEC – www.bmsec.sk, a súčasne je dostupné v sídle spoločnosti.

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie nájdete na podstránke Cookies.