Spracúvame komplexné bezpečnostné dokumenty a interné predpisy na riadenie bezpečnosti organizácie,  podklady  pre získanie potvrdenia  priemyselnej bezpečnosti v oblasti  ochrany utajovaných skutočností.

Vykonávame audity bezpečnosti, posudzovanie a testovanie bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.

Vytvárame  široké spektrum moderných edukačných produktov a nástrojov pre oblasť budovania bezpečnostného povedomia podľa požiadaviek a možností zákazníkov. Tieto sú spracované v spolupráci s tímom odborníkov a zohľadňujú viaceré aspekty – psychológia, dizajn, účinnosť, relevantnosť, dostupnosť a atraktívnosť. Cieľom je vzájomnou kombináciou produktov a nástrojov, čo  najefektívnejším spôsobom dosiahnúť primeranú a udržateľnú úroveň bezpečnostného povedomia a tým znižovanie nákladov na bezpečnosť.

Produkty a nástroje pre budovanie bezpečnostného povedomia delíme na dve kategórie – základné a pokročilé. Základné sú zamerané na budovanie primeranej úrovne bezpečnostného povedomia štandardnej organizácie. V tejto kategórii produktov a nástrojov sú zohľadnené všeobecné bezpečnostné požiadavky. Pokročilé produkty a nástroje sú zamerané na špecifiká organizácie vyplývajúce z jej charakteru činnosti alebo iných bezpečnostných požiadaviek, napr. v oblasti informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností alebo ochrany osobných údajov.