Pre vzdelávanie v oblasti bezpečnosti robíme veľa. Sme presvedčení, že spôsob akým tvoríme vzdelávacie  kurzy odzrkadľuje našu dlhodobú stratégiu. Dôkazom je aj rôznorodá publikačná činnosť, s ktorou sa chceme  podeliť.


Ochrana utajovaných skutočností prostriedkami trestného práva hmotného a problémy jej úpravy


Právna úprava ochrany utajovaných informácií nie je dostatočná z hľadiska možného trestno-právneho postihu páchateľov.  

Zobraziť

Bezpečnostné povedomie a jeho miesto v systéme bezpečnosti


Bezpečnostné povedomie zohráva čoraz dôležitejšiu rolu v systémoch bezpečnosti, stáva sa integrálnou súčasťou opatrení na elimináciu rizík.

Zobraziť

Legal Basis for protection of European Union Classified Information


EU Classified information protection system has specific features and complexity. It challenges SVK security system and its standards.

Zobraziť

Kybernetická kriminalita a možnosti prevencie


Kybernetická kriminalita zasahuje do života spoločnosti. Redefinuje vzťah občana a štátu. Aké sú možnosti prevencie?

Zobraziť

Bezpilotné prostriedky a ich eventuálna spôsobilosť ohrozenia citlivých informácií


Technický a technologický pokrok je nezastaviteľný a vytvára neustály tlak na zavedené bezpečnostné mechanizmy a právne prostredie.

Zobraziť

Rozhodnutie o utajení informácie ako základný predpoklad bezpečnosti


Režim utajenia informácií štátu je základným nástrojom pre ich bezpečnosť. Funguje však správne? Čo je potrebné zlepšiť?

Zobraziť

Vybrané problémy analýzy bezpečnostných rizík v systémoch ochrany informácií


Bezpečnosť informácií bez znalosti bezpečnostných rizík nie je možné realizovať. Aký je súčasný stav? Čo je potrebné zmeniť?

Zobraziť